Kurs walutowy

Zarządzanie pieniędzmi Jednym z pojęć pojawiających się w kontekście zagadnień dotyczących szeroko rozumianych rynków walutowych jest kurs walutowy. To nic innego jak cena określonej waluty, która została wyrażona w innej walucie. Transakcje, których przedmiotem są waluty właśnie mają miejsce na wspominanym powyżej rynku walutowym. Odznacza się on podobnymi cechami, co i rynek ekonomiczny w tradycyjnym rozumieniu tego słowa – a zatem mamy na nim do czynienia nie tylko z cenami, ale również z popytem oraz podażą. Na podaż i popyt generalnie rzecz biorąc wpływ mają tutaj dwa podstawowe czynniki. Pierwszym spośród nich jest prowadzona przez państwo polityka walutowa, drugim natomiast – handlowe obroty czyli, mówiąc innymi słowy, bilans płatniczy. Kursy walutowe podzielić można na trzy podstawowe kategorie – sztywne, stałe oraz płynne. Kurs sztywny, jak sama nazwa zresztą sugeruje, nie waha się, a ustala go państwo. W przypadku kursu stałego można mówić o wahaniach, nie mniej jednak jeżeli chodzi o ich zakres, nie ma tutaj dowolności, jest on bowiem określony w bardzo precyzyjny sposób. Z kolei na kurs płynny wpływ mają jedynie dwa czynniki, a są nimi popyt oraz podaż. Zmiany kursów walutowych również posiadają swoje nazwy. I tak w przypadku kursów stałych mowa jest o dewaluacji oraz rewaluacji, natomiast w odniesieniu do kursów płynnych mówi się o deprecjacji i aprecjacji.

Na zmiany w zakresie kursu walutowego, a także na jego wysokość, wpływ ma wiele rozmaitych czynników. Można je podzielić na trzy grupy. Będą to zatem czynniki o charakterze ekonomicznym, politycznym oraz psychologicznym. Najwięcej takowych znajduje się w grupie tych ekonomicznych, dla przykładu sytuacja gospodarcza w danym kraju, zapotrzebowanie na obce waluty czy prowadzona przez rząd polityka walutowa. Koniecznie dodać jeszcze należy, iż kurs walutowy spełnia wiele rozmaitych funkcji. Między innymi jest to funkcja o charakterze informacyjnym – dzięki temu wiadomo, jak przedstawia się kwestia cen obcych walut. Jeżeli ceny na rynku walutowym ustala się w rozmaitych walutach, wówczas za sprawą kursu walutowego możliwe jest zmierzenie efektywności takiej wymiany. Ponadto wymiana ta jest regulowana – w zależności od tego czy wspominana wcześniej efektywność zwiększa się, czy też zmniejsza, liczba oraz wartość przeprowadzanych na rynku walutowym transakcji wzrasta albo spada. Poza tym dzięki takiemu kursowi można również porównywać poszczególne gospodarki oraz osiągane przez nie dochody. Funkcji kursu walutowego wymienić można wiecej.