Handel – towarami czy usługami?

Zarządzanie pieniędzmi Handel jest bardzo zróżnicowany, zwłaszcza, że handlować możemy zarówno towarami, jak i usługami. Popularniejszy jest jednak handel towarami, z tego względu, że towary o wiele łatwiej jest przewieźć na przykład do innego kraju, trudniej to natomiast uczynić z usługami. Usługi bowiem w większości są świadczone na miejscu. Natomiast handel towarami obejmuje już teraz cały świat i najróżnorodniejsze produkty, chociażby do naszego kraju, trafiają z międzynarodowych rynków – amerykańskich czy chińskich. Taka międzynarodowa wymiana ma wiele zalet, gdyż dzięki temu możemy dostać produkty zagranicznego pochodzenia i bardzo dobrej jakości, choć oczywiście ta jakość czasem jest podrabiana i na takie fałszywe marki należy bardzo uważać. Mimo to handel towarami jest coraz popularniejszy. Zwiększa się także ilość firm, które profesjonalnie zajmują się importem i eksportem. To także one mają duży udział w handlu międzynarodowym i prowadzą do tak intensywnego jego rozwoju. Firmy spedycyjne, które zajmują się przewozem towarów, zatrudniają bardzo wielu kierowców.

Z prawem za pan brat Być może nie każdy z nas zdaje sobie sprawę, że choć handel jest bardzo ważną, jeśli nie powiedzieć, najważniejszą, częścią gospodarki, to opiera się na wielu prawach. Cały handel jest regulowany przez bardzo wiele zasad, a wszystkie one są zebrane w prawie handlowym. Handlowiec, dość popularny zawód dzisiaj, musi zaznajomić się więc z jego podstawowymi prawami, najlepiej sięgając po kodeks handlowy, gdyż niektóre z tych praw są bardzo istotne. Wszystkie elementy handlu, chociażby takie jak import czy eksport, są bowiem objęte szeregiem norm i praw, które powinien znać każdy przedstawiciel, zajmujący się handlem. Prawo handlowe jest częścią prawa gospodarczego i jest nawet jednym z najważniejszych przedmiotów na większości uczelni humanistycznych. Handel opiera się także na wielu teoriach i prawach, które wysnuli na przełomie wieków najrozmaitsi naukowcy, opracowując różne modele handlu. Dobrze w firmie jest mieć zatrudnioną osobę, która z wykształcenia trudni się poradach z prawa handlowego.

Kilka słów o PKB Produkt krajowy brutto, PKB, stanowi wartość wszystkich towarów i usług wytworzonych w kraju w danym okresie czasu, zwykle w ciągu roku. Na produkt narodowy brutto, PNB, składa się PKB i wartość towarów i usług eksportowanych za gra¬nicę. PNB w przeliczeniu na jednego mieszkańca (per capita) oblicza się, dzieląc PNB w danym ro¬ku przez całkowitą liczbę populacji w tym samym roku. Narody Zjednoczone zwykle obliczają PKB i PNB per capita w dolarach USA, tak że możliwe jest porównanie obydwu wartości. Przykładowo, w 1998 roku w Mozambiku i Etiopii - dwóch afry¬kańskich państwach, których gospodarką poważ¬nie zachwiały wojny domowe lat 80. - produkt na¬rodowy brutto per capita wynosił odpowiednio 210 i 100 dolarów. Nawet w wolnej od konfliktów Tanzanii PNB per capita wynosił 220 dolarów. Wystarczy porównać te dane z odpowiednimi da¬nymi USA, gdzie w 1998 roku PNB per capita zbliżał się do sumy 24 864 dolarów - 248 razy ty¬le co w Tanzanii. Rzadko w historii notowano tak wielkie dysproporcje ekonomiczne między dobrze prosperującymi krajami rozwiniętymi i najuboż¬szymi krajami rozwijającymi się. Nierówny podział dochodów uwidacznia się nie tylko przy porównywaniu sytuacji w różnych kra-jach, istnieje on w każdym kraju - rozwiniętym czy rozwijającym się - pomiędzy klasami społecznymi, regionami i jednostkami. Dla przykładu, jednym z czynników o poważnym znaczeniu, a mającym zastosowanie zarówno w odniesieniu do krajów rozwijających się jak i rozwiniętych, jest dyspropor¬cja pomiędzy dochodami kobiet i mężczyzn, gdyż praca kobiet zwykle jest niedoceniana i niedosta¬tecznie opłacana.