Bilans pieniężny

Zarządzanie pieniędzmi Bilans jest dokumentem informującym o stanie majątkowym i finansowym firmy. Jest on podstawowym sprawozdaniem finansowym. Bilans jest zestawieniem wszystkich aktywów i pasywów jednostki gospodarczej. Sporządzony jest on w określonej formie na dzień bilansowy. Tworząc go należy pamiętać o umieszczeniu w nim wszystkich aktywów i pasywów oraz wyróżniać składki w formie pieniężnej. Kryterium płynności wymaga by aktywa były prezentowane w kolejności podyktowanej przez możliwość ich zamienienia na środki finansowe. Pasywa natomiast wykazuje się według stopnia pilności ich zwrotu. Aktywa aktywów i pasywów wchodzących w skład bilansu, muszą być odpowiednio wycenione. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen ich nabycia lub wytworzenia, należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej wypłaty, natomiast własne w wartości nominalnej. Przed przystąpieniem do sporządzenia bilansu należy: zweryfikować dane dotyczące aktywów i pasywów, ustalić obroty kont analitycznych i syntetycznych, sporządzić zestawienie obrotów i sald oraz wprowadzić korekty do ksiąg rachunkowych. Bilans musi być sporządzony z zachowaną dokładnością rzeczową i formalną.

Bilans jest jednocześnie dokumentem księgowym, oraz sprawozdaniem finansowym. Bilans jako dokument księgowy sporządzony jest na koniec roku obrotowego. Jako sprawozdanie finansowe jest wykorzystywany wewnątrz jednostki oraz przez instytucje zewnętrzne. Może być on sporządzony w trzech układach: brutto, netto lub mieszany. W Polsce obowiązuje zasada sporządzania bilansu w układzie netto. Polega on na ukazaniu rzeczywistych wartości składników. Obowiązuje również wzór, w którym literami oznacza się grupy składników aktywów i pasywów cyframi rzymskimi, podgrupy składników zaś arabskimi składniki w ramach danej podgrupy. Suma wszystkich grup daję sumę bilansową, jednakową po obu stronach. Wykazuje się tu strony aktywów i pasywów na początek i koniec roku obrotowego. Umożliwia to ocenę rozwoju sytuacji finansowej firmy. Jeżeli, której z informacji zawartych w bilansie nie wystąpiły, przy sporządzaniu pomija się te pozycje. Dlatego też nie ma jednego obowiązującego wzoru, dla wszystkich jednostek. Każda firma może, więc sporządzać bilans według własnych potrzeb, pod warunkiem dostosowania się do wymogów określonych w ustawie o rachunkowości.

Bilans jest jednocześnie dokumentem księgowym, oraz sprawozdaniem finansowym. Bilans jako dokument księgowy sporządzony jest na koniec roku obrotowego. Jako sprawozdanie finansowe jest wykorzystywany wewnątrz jednostki oraz przez instytucje zewnętrzne. Może być on sporządzony w trzech układach: brutto, netto lub mieszany. W Polsce obowiązuje zasada sporządzania bilansu w układzie netto. Polega on na ukazaniu rzeczywistych wartości składników. Obowiązuje również wzór, w którym literami oznacza się grupy składników aktywów i pasywów cyframi rzymskimi, podgrupy składników zaś arabskimi składniki w ramach danej podgrupy. Suma wszystkich grup daję sumę bilansową, jednakową po obu stronach. Wykazuje się tu strony aktywów i pasywów na początek i koniec roku obrotowego. Umożliwia to ocenę rozwoju sytuacji finansowej firmy. Jeżeli, której z informacji zawartych w bilansie nie wystąpiły, przy sporządzaniu pomija się te pozycje. Dlatego też nie ma jednego obowiązującego wzoru, dla wszystkich jednostek. Każda firma może, więc sporządzać bilans według własnych potrzeb, pod warunkiem dostosowania się do wymogów określonych w ustawie o rachunkowości.